Днес, 22.08.2023 г. ТМ-Технолоджи АД открива процедура за избор на доставчик по закупуване на активи във връзка с проект №2023/372636 – „Прилагане на иновативни зелени технологии“.

Приложени са документи за участие в търга съгласно Разпореждане №118 към 20.05.2014 г.

Предвиденото време за събиране на оферти е с начална дата 22 август 2023 г. и с крайна дата 29 август 2023 г.

Документите за участие в търга може да изтеглите от Пакет документи по проект №2023372636

Приложения:

Обособена позиция 1:

-Методика за комплексна оценка на офертите ОП 1;

-Образец на договор;

-Образец на оферта;

-Техническа спецификация.

Обособена позиция 2:

-Методика за комплексна оценка на офертите ОП 2;

-Образец на договор ОП 2;

-Образец на оферта ОП2;

-Техническа спецификация ОП 2.

Обособена позиция 3:

-Обособена оценка-трикомпонентна система;

-Методика за комплексна оценка на ОП 3;

-Образец на договор на ОП 3;

-Образец на оферта на ОП 3;

-Техническа спецификация на ОП 3.