Проектното предложение на ТМ-Технолоджи АД е одобрено за финансиране по Оперативна програма “Иновации и конкурентоспособност”, Процедура BG16RFOP002-2.077 – Подкрепа за средни предприятия за преодоляване на икономическите последствия от пандемията COVID-19