„ТМ-ТЕХНОЛОДЖИ“ АД започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-6.002 „Възстановяване на МСП чрез подобряване на енергийната ефективност“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-6.002-0024-C01.

Начало: 16.09.2022 год.

Край: 16.07.2023 год.

Място на изпълнение: гр. Русе.

Главна цел: Предоставяне на фокусирана подкрепа на българските малки и средни предприятия за възстановяване от икономическите последици от разпространението на пандемията COVID-19 чрез подобряване на енергийната им ефективност.

Обща стойност на разходите: 272 400.00 лв., от които 136 200.00 лв. европейско и 0.00 лв. национално съфинансиране.